خدمات اجرایی

 

·        همکاري و تهيه فهرست بهاي مخازن آب

 

·        همکاري و تهيه فهرست بهاي راهداري

 

·        همکاري و تهيه فهرست بهاي فضاي سبز

 

·        رئيس کارگروه صدور خدمات فني و مهندسي

 

·        استاندارد نمودن فرم هاي کاربردي فرآيندهاي مديريتي طرحها

 

·        برگزاري دوره هاي آموزشي نحوه تقويم صورت وضعيت در سازمان مديريت و برنامه ريزي

 

·        برگزاري دوره هاي متره , برآورد و تعديل در سازمان مديريت و برنامه ريزي

 

·        صدور خدمات فني و مهندسي

 

·        گسترش خدمات و مطالعات ميداني جهت همکاري در جهت صدور خدمات فني مهندسي به عراق

 

·        مطالعات ميداني در رابطه با نحوه عملکرد کشورهاي اروپايي در رابطه با برآورد و صورت وضعيت

 

·        همکاري به عنوان مشاور عالي سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي :

 

o       جمع بندي مشکلات پيمانکاران

 

o       جمع بندي مشکلات مشاوران

 

o       تغييرات و ابهامات فهرست بها

 

o       طرح کليات نظام فني اجرايي فراگير

 

o       بررسي مصوبات شوراي فني

 

o       بررسي کليات طرح پيشنهادي صندوق حمايت از پروژه هاي عمراني خراسان

 

·        تدوين کتب تخصصي در زمينه استانداردسازي و رويه سازي جهت فعاليتهاي ساختماني

 

·        بررسي فهرست بها 77

 

·        بررسي فهرست بهاء 83

 

·        بررسي و ارائه نظرات اصلاحي فهرست بهاء 85

 

·        بررسي و ارائه نظرات اصلاحي فهارس ساختماني و تاسيساتي سال 86

 

·        بررسي قراردادهاي متفاوت و تدوين کتابهاي مربوطه

 

·        بررسي کتب درسي متره و برآورد فني و حرفه اي و شروع مراحل تدوين و نگارش کتاب

 

خدمات فنی و مهندسی:

 


·        طراحي قفل سخت‌افـــزاري

·        اولين مركز پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه بهينه‌سازي صنعت ساختمان

·        انتشار اولين نشرية تخصصي در زمينه متره و برآورد و امور قراردادها با عنوان فصلنامه برآورد

·        ارائه طرح توجيهي

·        صدور خدمات فني و مهندسي

·        شركت فعال در كميسيون‌هاي خدمات فني مهندسي اتاق بازرگاني سازمان صنايع

·        اصلاح و تكميل نرم‌افزار ميلان‌معماري جهت صدور به خارج از كشور

·        مشاوره در امور قراردادها و پيمان

·        تهيه صورت وضعيت

·        تهيه برآورد اوليه

·        قرارداد با اداره کل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس خراسان رضوي جهت انجام متره و برآورد , برنامه زمانبندي پروژه هاي ارجاعي

·         قرارداد با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان رضوي جهت انجام متره و برآورد پروژه هاي مديريت اجرايي

·         قرارداد با شهرداري قزوين جهت انجام متره و برآورد پروژه هاي طراحي شهري و معماري

·        قرارداد با استانداري خراسان جهت تهيه متره و برآورد

·        قرارداد با بيش از 15 شرکت خصوصي جهت تهيه متره و برآورد و دفاع از صورت وضعيت